Formularz zgłoszeniowy Poznań Canoe Challenge 2023


Poznańskie Dragony – 7. Poznań Canoe Challenge

I Termin i miejsce:  10 czerwca 2023 r. (start wyścigu – godzina 9.30)

Tor Regatowy Malta
w Poznaniu, ul. Wiankowa 3 (biuro zawodów pod trybunami).

II Organizator: Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów.

III Dystans: 3 okrążenia: 2 x 2 km i 1 x 1 km (5 km).

IV Cel: zawody na turystycznych dwójkach kajakowych dają możliwość zarówno amatorom jak i profesjonalnym  zawodnikom  rywalizowania w długodystansowym masowym wyścigu ze startu  wspólnego.

Celem  zawodów  jest  wyłonienie  najszybszej  osady  kajakowej składającej  się  z  dwóch zawodników  dowolnej  płci  w  wyścigu  ze startu wspólnego. Zawody mają na celu propagowanie dyscyplin wodnych oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.

V Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 1. W imprezie udział może wziąć każdy, kto w dniu zawodów będzie miał ukończone 18 lat.
 2. W imprezie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy w ciągu 5 ostatnich lat nie posiadali licencji Polskiego Związku Kajakowego – pod groźbą skreślenia z listy startowej bez zwrotu opłaty startowej.
 3. Zgłoszenia do zawodów można dokonywać poprzez Internet.
 4. Formularz zgłoszeniowy znajduje się  na  stronie www.aktywninawodzie.pl
 5. W zawodach wystartuje 50 pierwszych zgłoszonych osad (100 zawodników).
 6. Opłata startowa wynosi 60 zł osada (30 zł od osoby) płatna do 21.05.2023 r.

Od 21.05.2023 r. opłata startowa 80 zł (40 zł od osoby)

 1. Opłatę startową należy wnieść w ciągu 7 dni od chwili zapisu.
 2. Dane do przelewu:

Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów, Ozimina 7, 61- 664 Poznań

nr konta 92 1600 1462 1082 5119 6000 0001

Tytułem: 7. Poznań Canoe Challenge oraz imiona i nazwiska uczestników

 1. Podczas rejestracji należy dokonać jednoczesnego zgłoszenia obu zawodników stanowiących  osadę.
 2. Wpisanie zawodników na listę startową zostanie wykonane po dokonaniu zgłoszenia
  i uiszczeniu opłaty startowej.
 3. W ramach  opłaty  startowej  organizator  zapewnia  pakiet  startowy:

– wypożyczenie  na  czas  wyścigu  dwuosobowego  kajaka  wraz  z  dwoma wiosłami oraz dwoma kamizelkami asekuracyjnymi,

– pamiątkową koszulkę z logo zawodów,

– pamiątkowy medal,

– 3 najlepsze osady otrzymają dodatkowo puchary oraz nagrody rzeczowe.

 1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach  7.30-8.45.
 2. Dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji Poznańskich Dragonów. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysłanie pod wskazany adres email informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w 7. Poznań Canoe Challenge jest podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w zawodach oraz starcie na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, a także uczestnictwem w imprezie.
 5. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością, a także uczestnictwem w imprezie.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników imprezy
  w przypadku, gdy z winy, lekkomyślności lub niedbalstwa uczestnika dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
 7. Zawodnik podczas odbioru pakietu startowego (w dniu zawodów) musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli daty urodzenia.
 8. Numery  startowe  (tym  samym  miejsca  startowe)  zostaną  przydzielone  wg. kolejności zgłoszeń.
 9. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora. 

VI Harmonogram

Sobota  10.06.2023 r.

Godz. 7.30 Otwarcie biura zawodów.

Godz. 8.45 Zamknięcie biura zawodów.

Godz. 8.50 Wspólna rozgrzewka/ przejście do kajaków.

Godz. 9.20 Wszyscy w okolicach startu.

Godz. 9.30 Start.

Godz. 10.30 Ceremonia dekoracji zwycięzców.

VII Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie kwestie sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozstrzyga Organizator.
 2. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów i nie może być modyfikowany przez zawodnika.
 3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 4. W trakcie trwania imprezy zawodnicy będą mogli skorzystać z depozytu.
 5. W trakcie trwania imprezy uczestnik ponosi finansową odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, w kwocie umożliwiającej jego naprawę.
 6. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 30 minut od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
 7. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora.