Kurs na stopień trenera klasy Mistrzowskiej o specjalności kajakarstwo

    Dodane: 2020-02-25

7 marca o godz. 13.00 w Gorzowie Wlkp. (dokładny adres pierwszych zajęć zostanie podany w późniejszym terminie) rozpocznie się Kurs na stopień trenera klasy Mistrzowskiej o specjalności kajakarstwo.

Kurs będzie składał się z 3 zjazdów po 2 dni każdy (sobota – niedziela):

I zjazd 07-08 marca 2020 r.

II zjazd 18-19 kwietnia 2020 r.

III zjazd 16-17 maja 2020 r. i kończyć się będzie egzaminem oraz obroną pracy dyplomowej.

Koszt udziału w kursie, którego moderatorem będzie trener klasy mistrzowskiej prof. AJP. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz wyniesie 3.000,00 zł.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: sportkurs@gmail.com w treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie w zakresie kajakarstwa.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Staż trenerski minimum 8 lat;
  • Osiągnięcia trenerskie potwierdzone przez PZKaj.;
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu trenera bez ograniczeń.

Ukończenie kursu wymaga:

  • Wykazania się teoretyczną wiedzą z zakresu kajakarstwa;
  • Stworzenie autorskiej pracy naukowej lub metodycznej dotyczącej kajakarstwa oraz jej obrona podczas egzaminu końcowego. Praca powinna zostać opublikowana w dziale szkoleniowym na stronie Polskiego Związku Kajakowego lub innego wydawnictwa metodycznego;
  • Wykazania się odpowiednią wiedzą na egzaminie składanym przed Komisją egzaminacyjną.

Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Organizatora kursu w porozumieniu z Polskim Związkiem Kajakowym. W skład Komisji wchodzą:

  • Specjalista w zakresie teorii i metodyki treningu sportowego w kajakarstwie – trener posiadający kwalifikacje trenera klasy Mistrzowskiej;
  • Specjalista w zakresie teorii i metodyki sportu – posiadający stopień naukowy doktora lub wyższy;
  • Upoważniony Przedstawiciel Polskiego Związku Kajakowego posiadający kwalifikacje trenera klasy Mistrzowskiej.

Warunkiem koniecznym ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnych ocen w każdym z trzech aspektów. Ocena końcowa jest średnią z ocen za wykonanie każdego z wyżej wymienionych zadań. Wagi poszczególnych ocen:

Ocena pracy dyplomowej 0,5;

Ocena wiedzy podczas egzaminu końcowego – 0,5.