Rejestracja Canoe Challange – zgody


Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Klub Sportowy Stomil Poznań, 61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 18 jest archiwizatorem danych osobowych zbieranych w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów Poznańskie Dragony 2018 – 4. Poznań Canoe Challenge, które 26 maja 2018 roku odbędą się na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o prawie wglądu do danych oraz do złożenia wniosków o ich poprawienie. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 4. Poznań Canoe Challenge.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych, w tym do ich udostępnienia przez KS Stomil Poznań, na potrzeby organizacji 4. Poznań Canoe Challenge, oraz do zamieszczania ich w przekazach telewizyjnych, internetowych i umieszczania w informacjach promocyjnych przekazywanych przez KS Stomil Poznań. Ponadto, wyrażam zgodę na przekazywanie mi za pomocą poczty elektronicznej informacji o przyszłych imprezach Organizatora (KS Stomil Poznań), a także do gromadzenia moich danych do potrzeb administracyjnych i analitycznych. Wyrażam także zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

Oświadczam że zapoznaliśmy się z regulaminem imprezy 4. Poznań Canoe Challenge i zobowiązujemy się do jego przestrzegania

Na podstawie par.2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczególnych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oświadczamy, że jesteśmy zdolni do udziału w zawodach Poznańskie Dragony 2018 – 4. Poznań Canoe Challenge, a w szczególności nie występują w naszym przypadku przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach.